In memoriam

2015.08.24.

Azoknak, akik ismerték és szerették: Berend István pannonhalmi diák (PH 1958B) örökre elköltözött.

Temetése augusztus 28. péntek 10 óra, Nagybajom (Somogy m.), Katolikus temető

 

2013.06.30.

GÖRÖMBEI ANDRÁS Kossuth-díjas irodalomtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes ragja 2013. június 30-án elhunyt.

Tudósként, tanárként, kritikusként csak az értékek érdekelték, az elfogultságokon mindig felül tudott emelkedni. A legszelídebb vitázó, aki elveiből mégsem ad fel egy jottányit sem, miközben nem esik nehezére az övétől eltérő nézet képviselőjét tisztelni. A rendszerváltást előkészítő szellemi körök meghatározó személyisége, aki komoly egzisztenciális kockázatokat vállalva a hetvenes évek elejétől a demokratikus átalakulás híve.

RIP - Görömbei András

A Tisza parti Polgár szülötte volt. Középiskolai tanulmányait a Győri Bencés Gimnáziumban végezte. 1968-ban szerzett magyar szakos tanári diplomát a KLTE Bölcsészettudományi Karán. 1970-ben védte meg egyetemi doktori értekezését, melynek tárgya a felvilágosodás- és reformkori magyar irodalom történetszemlélete volt.

Már egyetemista korában publikált, a XX. századi magyar irodalom története vált fő kutatási területévé. 1977-ben védte meg kandidátusi értekezését, melynek témája a csehszlovákiai magyar irodalom volt. Akadémiai doktori disszertációját (1991) Nagy László költészetéről írta.
1968 és 1970 között a hajdúböszörményi Bocskai István Gimnáziumban tanított magyart, oroszt és németet. 1970 óta dolgozott a Debreceni Egyetem (korábban: KLTE) Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézetében, 1992 óta volt a Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, 1995–2003 között intézetigazgató, 1989 és 1992 között a Helsinki Egyetem vendégprofesszora, 1993 és 1995 között a KLTE oktatási rektor-helyettese. Az 1996–97-es tanévben a Bécsi Egyetem Finnugor Intézetének meghívására vendégprofesszorként Bécsben tanított.
Alelnöke a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaságnak, tagja az MTA Doktori Tanácsának, az MTA Könyv- és Folyóiratkiadó Bizottságának, az MTA Irodalomtudományi Bizottságának, az MTA Határontúli Magyar Tudományosság Elnöki Bizottságának. 1992 óta a Hitel című folyóirat főszerkesztő-helyettese.
Munkásságát Alföld-díjjal, 1987-ben József Attila-díjjal, 1988-ban Csokonai-díjjal, 1997-ben Tamási Áron-díjjal, 2000-ben Kossuth-díjjal, 2004-ben Arany János-díjjal ismerték el. 2005-ben Szilárd Leó Díjat, majd Czine Mihály-díjat és Hídverő-díjat, 2013. június 22-én Magyar Örökség-díjat kapott.

Könyvei közül a legismertebbek a Nagy Gáspárról, Sütő Andrásról, Csoóri Sándorról vagy Nagy László költészetéről írottak.

mno.hu

2013.03.31.

JÁKI IMRE ZÉNÓ O.S.B. életének 94., szerzetességének 76., áldozópapságának 70. évében, a betegek szentségével megerősítve, 2013. március 31-én, Húsvét ünnepén, hazatért Mennyei Atyjához.

Zénó atya 1919. augusztus 18-án született Győrött. 1937. augusztus 6-án öltötte magára a bencés szerzetesi ruhát. 1942. június 27-én ünnepélyes fogadalmat tett, majd 1943. június 20-án áldozópappá szentelték.

A Szent Gellért Hittudományi és Tanárképző Főiskolán matematika-fizika szakos tanári oklevelet szerzett. Munkabeosztásai voltak: 1943–48: gimnáziumi tanár Kőszegen. 1948–50: segédlelkész Nagypösén, közben 1949-ben karnagy és kertgondnok Kőszegen. 1950–51: segédlelkész Celldömölkön, lelkész-helyettes Kemenesszentpéteren. 1951–55: gimnáziumi tanár és diákotthoni nevelő Pannonhalmán, 1955–57: gimnáziumi tanár Győrött. 1957–58: gimnáziumi tanár és igazgatóhelyettes Pannonhalmán. 1958–63: gimnáziumi tanár és diákotthoni nevelő Győrött. 1963–73: gimnáziumi tanár Pannonhalmán, 1973–77: gimnáziumi és diákotthoni igazgató Pannonhalmán. 1977–82: gimnáziumi és diákotthoni igazgató Győrött.

Zénó

1982–85: alperjel és gimnáziumi tanár Pannonhalmán, 1985–99: beteggondozó és intenciókezelő. 1999-tól nyugalomban Pannonhalmán. Zénó atya kiváló emberi adottságaival, derős, vidám, dinamikus egyéniségével, bencés lelkületével, áldozatkész szeretetével egész életében közösséget formáló és megtartó testvér, sokak lelki atyja és Regulánk szerinti szenpektája volt. Az 1970-es évek eleji kritikus időszakban ezért választotta a közösség Zénó atyát főapátjának. Ő a választást – a külső nyomás miatt – nem fogadta el, de ezután is minden rendi feladatát vidám, készséges és adakozó lelkülettel töltötte be. Jól felkészült tanár, fiatalokat megértő szerzetesatya volt tanári-, nevelői-, és igazgatói munkájában. Diákjai ragaszkodással látogatták élete végéig. Odaadó lelkipásztora volt a Kőszeg környéki, majd a nyalkai híveknek. Nyugdíjas éveit lelkipásztori munkával, idıs rendtársai gondozásával, a szeretetszolgálat jócselekedeteivel töltötte meg. Amikor aztán maga is törődésre szorult, betegségét, mozgáskorlátozottságát derűvel és szelídséggel viselte. Súlyosbodó betegsége egy hónap alatt legyengítette, a nagyhét a csendes szenvedés hete és a várokozás ideje volt számára is. Az Úr Krisztus feltámadásának ünnepén, húsvét reggelén még magához vette az Úr testét,
délben pedig csendesen befejezte gazdag és szép életét és megtért az őt meghívó Krisztushoz.

 

 

_________________________________________

2013.02.

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy KÜNNLE TAMÁS Ph58 diáktársunk elhunyt.

______________________________________

2013.01.30.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy GÖNCZI TAMÁS Bp49 építészmérnök, 2013. január 30-án, élete 82. évében, elhunyt.

______________________________________

2013.01.26.

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy DR. DOMOKOS GYÖRGY Ph58 diáktársunk elhunyt.

______________________________________

2013. 01. 22.

NAGY BARNABÁS (Ph02) elhunyt.

______________________________________

2013. 01. 19.

A Soproni Bencés Diákszövetség első alapító és örökös tiszteletbeli elnöke DR. HOLLÓSY JÁNOS  nyugalmazott sebész főorvos 2013. január 19-én életének 92. évében elhunyt. 1941-ben érettségizett a Győri Bencés Gimnáziumban, 1948-ban avatták orvossá.

______________________________________

2013. 01. 15.

2013. január 15-én hajnalban VÉRTESSY PÉTER diáktársunk (Ph60/B) elhunyt.

______________________________________

2013. 01. 13.

Január 13-án hajnalban elhunyt KÜHÁR EDE O.S.B. a győri kórházban. Ede atya 1928. május 28-án született a mai Szlovénia területén fekvő Pártosfalván. A rendi ruhát 1945. február 25-én öltötte magára. Ünnepélyes örökfogadalmat tett  1949. november 5-én. Pappá szentelése 1952. június 27-én volt, amelynek 60 éves évfordulóját,  gyémántmiséjét 2012. július 2-án közösen ünnepeltük a győri Bencés Templomban. Ede atya 1955-től 1957-ig a Pannonhalmi Bencés Gimnázium, majd 1957-től 1994-ig  a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium tanára volt. 1994-től 12 évig mariazelli  gyóntatóként, majd a tiszaújfalui bencés nővérek lelkészeként dolgozott.  Két éve egészségi állapota rohamosan gyengült.  Betegsége súlyosbodása miatt 2012 nyarától a pannonhalmi Idősek Otthonában töltötte utolsó hónapjait.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________

2013. 01. 10.

DR. GALAVITS JÓZSEF Ph63 Győr városplébánosa, a Bencés Diákok Győri Egyesületének  meghatározó személyisége 2013. január 10-én, hosszantartó betegség után elhunyt.

Dr. Galavits József a Győri Székeskáptalan éneklőkanonokja, szentszéki bíró, teológiai tanár, győr-belvárosi plébános életének 69., papságának 45. évében, 2013. január 10-én, súlyos betegség után, a szentségekkel megerősítve a győri kórházban elhunyt.  Megboldogult paptestvérünk 1944. december 3-án született Szakonyban. Győrött szentelték pappá 1968. június 21-én. Felszentelése után tanulmányi szabadsága alatt a Budapesti Hittudományi Akadémián folytatta teológiai tanulmányait, majd ezt követően segédlelkész volt Gönyűn 1969-1970-ig. 1970-ben teológiai doktori fokozatot szerzett. Ezt követően segédlelkész volt a győri Szent Imre-plébánián 1970-1971-ig. Teológiai tanári kinevezést kapott a Győri Hittudományi Főiskolára, ahol haláláig az egyházjog főiskolai tanára volt. 1971-1973-ig a római Lateráni Egyetemen végzett jogi tanulmányokat, majd visszatért a győri Szemináriumba, ahol a tanári beosztás mellett a Papnevelő Intézet prefektusa lett 1987-ig. 1975-1986-ig eddigi beosztásai mellett előbb templomigazgató volt a győri Német Ispita-templomnál, majd 1986-1987-ig az Orsolyita-templomnál. Megbízott lelkészként látta el a véneki hívek gondozását 1980-1986-ig. Első plébánosi állomáshelye Győr-Sziget volt 1987-1992-ig, majd 1992-ben a Győr-belvárosi plébániára kapott plébánosi kinevezést, ahol haláláig végezte lelkipásztori szolgálatát. 1990-ben főpásztora tb. esperesi címmel tüntette ki, 1990-ben szentszéki bírói kinevezést kapott, 1991-től székesegyházi kanonok, kerületi esperes 1993-1999-ig. Tanári és szemináriumi elöljárói működése során a győri, a szombathelyi, a veszprémi és váci egyházmegye több papját készítette fel a papi szolgálatra, valamint a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Főiskolai Karának és Győri Hittudományi Főiskola Levelező Tagozatának hallgatóit oktatta a lelkipásztorok munkájának támogatására.

______________________________________

2013. 01. 08.

JÁKI SÁNDOR TEODÓZ O.S.B. életének 84., szerzetességének 69. évében, a betegek szentségével megerősítve, 2013. január 8-án hazatért Mennyei Atyjához.  1929. május 12-én született Győrött.  A noviciátust 1944. december 14-én kezdte meg. 1950. május 14-én tett ünnepélyes fogadalmat, majd 1952. június 27-én pappá szentelték.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________

2012. 12. 17.

DREVENKA RÓBERT (Cs52) diáktársunk 2012. december 17-én, életének 80. évében elhunyt. Emléke szívünkben él!

______________________________________

2012. 11. 14.

HORVÁTH KORNÉL (Cs56) diáktársunk életének 76. évében 2012. november 14-én hosszú szenvedés után visszaadta  lelkét Teremtőjének.

______________________________________

2012. 08. 21.

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy ÁDÁM GYÖRGY (Ko41) diáktársunk 2012. augusztus 21-én elhunyt.

______________________________________