Levelezőlista – Etikai Szabályzat

A Bencés Diákszövetség Hivatalos Levelezőlistája

 

Általános szabályok

 

 1. A Bencés Diákszövetség Hivatalos Levelezőlistája (a továbbiakban: Levelezőlista) .
 2. A Levelezőlista használatát a BDSz az általános listahasználati szabályok és az alábbiakban következő Etikai Szabályzat (továbbiakban ESz) betartásához köti.
 3. A Levelezőlista használata során az általános és etikai szabályok betartását a BDSz elnöksége által kijelölt személy és a BDSz elnöksége felügyeli.
 4. A Levelezőlista tagjai a Levelezőlistára történő regisztrálásukkal tudomásul veszik és magukra nézve kötelezőnek ismerik el annak általános és etikai használati szabályait. A listatag ezzel a BDSz elnöksége által kijelölt személy döntéseit fenntartás nélkül elfogadja, és a jelen Esz-ben foglalt fellebbezésen kívül mindennemű jogorvoslatról visszavonhatatlanul lemond.
 5. A levelezőlistára küldött hozzászólások soha nem tekinthetők a BDSz hivatalos állásfoglalásának, véleményének, nyilatkozatának, azokért semmilyen formában felelősséget nem vállal. Kivételt képeznek a BDSz Elnökségének állásfoglalásai.
 6. A Levelezőlistán megjelent írások, hozzászólások tartalmáért kizárólag az felel, aki azt a Levelezőlistán közzéteszi.
 7. A Levelező lista tagja vállalja, hogy a Levelezőlistával szemben semmiféle kártérítést nem követelhet.
 8. A Levelezőlista hatályos Általános és Etikai Szabályzatát a BDSz Elnöksége a BDSz honlapján közzéteszi (https://bdsz.hu/levelezolista-etikai-szabalyzat/)

 

Adatkezelési Szabályok

 

 1. A Levelezőlista használóitól a belépés előtt azonosító adatokat kérünk. Az adatok megadása önkéntes, forrása a tagok adatszolgáltatása. Célja, hogy a Levelezőlista használatára jogosultakat azonosítani lehessen. A tagság és ezzel az adatok törlése bármikor kérhető, tehát az adatkezelés időtartama a tag törlési kérelmétől számított legfeljebb 30 napig tarthat. Minden tagnak, mint természetes személynek jogában áll megismernie, illetve szükség esetén módosítania az általunk róla nyilvántartott adatokat.
 2. A kezelt adatok a következők: név, keresztnév, email-cím, végzés helye, az érettségi ideje. Az azonosításhoz szükséges lehet kiegészítő adatokra: osztályfőnök és prefektus neve, két ajánló. A két ajánlót meg kell nevezni és elérhetőségüket megadni. Csak akkor keressük meg az ajánlókat, ha az azonosítás nem sikerül. Az azonosítás után a kiegészítő adatokat megsemmisítjük.
 3. A BDSz Elnöksége a Levelezőlista technikai gondozásával, mint Levelezőlista-felelőst, Kovács Pétert Ph05 (kope.kope@gmail.com) bízta meg, aki rendszeresen beszámol munkájáról az Elnökségnek. A Levelezőlista-felelős személyében bekövetkező mindenkori változásokat a BDSz Elnöksége a Levelezőlistán és a BDSz honlapján egyaránt közzéteszi.
 4. A BDSz Elnöksége elkötelezett a levelezőlistára feliratkozott diáktársak (a továb­biak­ban: Felhasználók) által megosztott személyes adatok védelme iránt. A BDSz Elnöksége személyes adatnak tekint a releváns jogszabályi rendelkezések szerint személyes adatnak nyilvánított minden adatot, továbbá mindazon a Felhasználók által megadott további információkat, melyek alkalmasak a személy elektronikus beazonosítására. A BDSz Elnöksége a szolgáltatás jellege miatt tárolja a Felhaszná­lók e-mail címét, teljes nevét, illetve bencés tanulmányaira vonatkozó adatot (pl. az érettségi helyét és évét), illetve a jelen Etikai Szabályzatban lefektetett eljárási és szankcionálási rend végrehajtásához szükséges információkat. A BDSz Elnöksége ezen kívül más személyes adatot a levelezőlistáról nem gyűjt, illetve a levelezőlistával kapcsolatban nem tárol.

A BDSz Elnöksége a Felhasználó kifejezett engedélye nélkül nem adja tovább a Fel­hasz­náló e-mail címét harmadik félnek.

A Felhasználónak gondoskodnia kell jelszava megfelelő titokban tartásáról.

5. Jogorvoslati lehetőség: kérdés, panasz, visszaélés esetén kérjük írásban forduljon az Levelezőlista-felelőshöz.

 

Etikai Szabályzat

 

A BDSz által gondozott Levelezőlista a keresztény alapelvek, etika, társadalmi tanítás mind teljesebb érvényesítése érdekében, a levelezőlista használói számára – általuk a használat feltételeként önkéntesen és önmagukra kötelezően vállalt – következő Etikai Szabályzatot hagyta jóvá.

1 §

 1.   A Levelezőlista célja:
 • a bencés szellemiség fenntartása, erősítése, közösségépítés
 • bencés, keresztény információk terjesztése
 • tájékoztatás a bencés diákok közösségét érintő eseményekről
 • tájékoztatás lehetőségekről, pályázatokról, álláshirdetés, saját apróhirdetés
 • eszmecsere aktuális kérdésekről, eseményekről
 • társadalmi és politikai kérdések keresztény szellemiségű megvitatása
 • segítségkérés a bencés diákoktól, közösségtől
 1.   A Levelezőlistán az 1. §. 1. pontban meghatározott témakörökben írható levél, az egymás iránti figyelem és megbecsülés, a tényszerű igazság alapjain, az emberi méltóság, a személyiségi jogok tiszteletben tartásával.
 2.   A levelezőlista használatára jogosultak köre: a magyarországi Szent Benedek Rend bármely tagja, és  a Bencés Diákszövetség rendes és tiszteletbeli, vagy pártoló tagja; az egykor vagy jelenleg bencés iskolában járó diák (minimum egy év), az elhunyt diák házastársa, aki jelen ESz-ot – a használat feltételeként – önmagára nézve kötelezően elfogadja.
 3.   A levél írójának minden levelet teljes nevével (polgári név és keresztnév) alá kell írnia és ki kell írnia a bencés tanintézményben végzés helyét, az évét (a rövidebb ideig bencés tanintézményben tanulóknak az osztályuk végzési évét), ennek hiányában a tiszteletbeli/pártoló BDSz tagi státuszát  vagy a(z oktatói) működésre utalást. Pl.: Szabó Béla Gy 73, Kovács Ágoston Ph – fizikatanár, Kovács Zoltán Eg 46. A Szent Benedek Rend tagjai leveleiket a rendben elfogadott formában írják alá.

 

2 §

 1. A Levelezőlistán tilos az alábbi tevékenység:

 • durva hangnem vagy trágár kifejezések használata
 • rasszista nézetek kifejtése
 • szakmai felsőbbség hangsúlyozása
 • a kioktatás, lekicsinylés, élcelődés a generációs különbségeken
 • a közösség tagjával szemben fennálló egyéni sérelmek kiteregetése
 • a bencés szellemiséggel ellentétes szövegek elhelyezése
 • közvetlen pártpolitizálás bármely párt érdekében vagy ellenében
 • keresztény voltunkkal: a Szentírásban, Tízparancsolatban lefektetett alapvető hitbéli és erkölcsi követelményekkel szembenálló, vagy azokat tagadó megnyilvánulás, politizálás
 • az Etikai Szabályzat nyilvános kritizálása
 • lánclevelek küldése, azaz olyan levelek továbbítása, melyekhez a küldő semmiféle saját tartalmat nem csatol és/vagy amelyeknek tartalmából kiderül, hogy már idejétmúltak, illetve amelyekben a levelezőlistához nem tartozók (különösen, mint korábbi küldők) címei, adatai szerepelnek, illetve amelyek már korábban már előfordultak a levelezőlistán.
 • a listára érkezett bármilyen anyag a Levelezőlistán kívüli személyekhez olyan formában történő továbbítása, amelyből  megállapítható a továbbküldött levél írója, és hogy az eredetileg a BDSz levelező listán szerepelt.
 • harmadik féltől származó küldeményt az eredeti forrás pontos megnevezése nélkül közzétenni. Az ilyen leveleket is az 1. § 4. pontja szerint alá kell írni!

2. Eljárási rend. A Levelezőlista-felelős, ha a levelezőlistán a 2. § előírásait sértő levelet észlel, alkalmazhatja az általa szükségesnek ítélt alábbi szankciók bármelyikét:

 • Figyelmeztetés
 • Két hónapos felfüggesztés
 • Hat hónapos felfüggesztés
 • Végleges felfüggesztés

A Levelezőlista-felelős bármely szankciót azonnal alkalmazhat, nem kell tekintettel lennie a fokozatosság elvére.

3. Fellebbezés. A felfüggesztett személy, ha a Levelezőlista-felelős döntésével nem ért egyet, a BDSz elnökségéhez fellebbezhet, az intézkedés foganatosításától számított 15 munkanapon belül.

4. Automatizált kontroll. A Felhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy leveleiket technikai eszközök segítségével is kontrollálja a levelezőlista üzemeltetője a 2. §-ban foglalt tiltott cselekmények kiszűrése céljából.

5. Hatálybalépés. Jelen Etikai Szabályzat 2016. február 5-től hatályos.

2016. február 4.

 

A BDSz Elnöksége