Segélyalap

A BENCÉS DIÁKSZÖVETSÉG SEGÉLYALAPJÁNAK
működtetéséről

A bencés szellemiség hagyományainak megfelelően néhány éve felmerült annak ígénye, hogy próbáljuk megsegíteni azokat a diáktársainkat, illetve családjaikat, akik – önhibájukon kívül – nehéz helyzetbe kerültek.

A Bencés Diákszövetség saját anyagi stabilitásának megteremtése után, a küldött-gyűlés 2001 novemberében úgy határozott, hogy erre a célra létrehoz egy pénzügyi alapot (Segély Alap). A Segély Alap forrása a befolyt tagdíjbevételek 20%-a valamint a célirányos befizetések. (Induló összegként a 2001. évi költségvetésből 500 eFt lett jóváhagyva.) A Segély Alap operatív működtetésére az ügyvezető Elnökség öt főt kért fel, akik felvállalták a működés kereteinek kialakítását, valamint a Segély Alap működésének beindítását. Ez a rövid feljegyzés hivatott arra, hogy az ügyvezető Elnökség részére kidolgozza azokat az alapelveket és a követendő gyakorlatot, amelyek révén a felállított pénzügyi alap a leghatékonyabban működtethető.

I. Alapelvek

Támogatásban részesülhessen mindenki, aki a BDSZ tagja, tag házastársa, gyermeke. Elhunyt tag esetén a házastárs, illetve a gyermek támogatható. (Ezt az alapelvet a Sürgősségi Alap bírálatánál nem kell kizáró feltételként kezelni.)

Tisztában vagyunk azzal a korláttal, hogy nem leszünk képessek a cca háromezer fős tagság minden gondját – baját orvosolni. Ezért célunk, hogy a leginkább rászorultakat segítsük meg.
A támogatások elosztásánál élvezzenek elsőbbséget a:
váratlan halál eset miatt, házastárs (családfő) nélkül maradt diáktársaink vagy hozzátartozóik.
Baleset miatt nehéz helyzetbe jutott diáktárs, vagy hozzátartozója.
hosszan tartó, súlyos betegségben szenvedő, kiskorú gyermekeket nevelő társaink vagy házastársa.
több gyermekes családok.
A segítség mértéke ne jelképes, hanem jelentős összegű legyen, érezhetően járuljon hozzá bajba jutott diáktársaink anyagi lehetőségeinek javításához.
Ne aprózzuk el anyagi lehetőségeinket, inkább kevesebb rászorulót támogasunk jelentős összeggel.
Folyamatos támogatást (appanázst) szervezetünk nem tud felvállalni, ezért az alkalmi, egyedi támogatásokat preferáljuk, jóllehet ismétlődő támogatások lehetősége nincs kizárva.

II. Gyakorlati megvalósítás

A segélyezés gyakorlata során a rendelkezésre álló (tárgyévben képződő) összeget két nagy csoportba kell osztani rendeltetése szerint:

Tragédiák, váratlan eseményekkel kapcsolatos ‘kárenyhítő’ támogatást a Sürgősségi Alapból kell támogatni (viszonylag ritkábban fordul elő, de nagyobb összegű támogatást igényel), valamint
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levő diáktársak és családtagjaik megsegítése az Általános Alapból történik. (Gyakori esetekről van szó. A probléma átfogó megoldására, a BDSZ anyagi lehetőségei nem elegendők. A BDSZ csak névleges segítséget tud nyújtani, azt sem minden rászoruló tagjának.)

A. Sürgősségi alap (50%)

Tragédiák, váratlan események EGYSZERI támogatására adható összeg. A sürgősségi alap mértéke a képződött összeg 50 %-a. Indokolt esetben az általános alapból, illetve a Segély Alap előző évi maradványaiból kiegészíthető. Az összegnek mindig rendelkezésre kell állnia. Amennyiben év végével az alap tartalmaz pénzt úgy ez az összeg visszakerül az éves megtakarítások közé, nem kerül kiosztásra. (A támogatás összege lehetőleg ne legyen kevesebb 250 eFt-nál. ) Kiutalásának gyorsnak és zökkenőmentesnek kell lennie. Elbírálásánál (az alapelvekben rögzítettektől eltérően) a BDSZ tagság megléte nem kizáró feltétel. Olyan jelenlegi vagy volt bencés diáknak is támogatható, aki jelenleg nem tagja a BDSZ-nek.

B. Általános alap (50%)

Az adott évben a tagság és a regionális szervezetek javaslata alapján, az ügyvezető Elnökség által jóváhagyott támogatásra szoruló személyek megsegítésére adható összeg. Mértéke a képződött összeg 50 %-a. Nagyobb számú segélyezett (5-15) kisebb összegű (a támogatás összege lehetőleg ne legyen kevesebb 30 eFt-nál) támogatására szolgál, és évente egyszer (év végével) kerül kiosztásra. Szociális indokok alapján, méltányosságból adható.

Szociális indoknak tekintendő:

a súlyos, rossz egészségi állapot,
a nagy családosi státusz alacsony egy főre eső jövedelemmel párosulva,
egyedülállóként, több eltartottról gondoskodás, alacsony egy főre eső jövedelemmel párosulva,
egyéb méltányolható szempontok.

Önmagában nem minősül szociális indoknak a tartós munkanélküliség.

Az alapok közötti megosztás véglegesítése minden év október-november hónapokban történik. Az ügyvezető Elnökség ekkor dönt az általános alap felhasználásáról is. Amennyiben a már kiosztott Sürgősségi Alap több, mint az éves felosztás alapján lehetséges volna, akkor azt az általános alapból kell kiegészíteni. Az általános alap bírálásánál a BDSZ tagság kizáró feltétel (csak BDSZ tagnak ítélhető meg).

III. Formai elvárások

Annak érdekében, hogy a kitűzött cél, és a méltányos elosztás elérhető és igazolható legyen a következő szempontok betartása szükséges:

A rászorultság okait minél szélesebb információs bázisból kell nyernünk.
Erősen támaszkodnunk kell az ország minden régiójában működő helyi szervezetek információira, felvetéseire.
Rendszeresen meg kell jelennünk hivatalos lapunkban, a Bencés Diákszövetség Hírlevelében. Egyéb megjelenési formákat is ki kell használnunk, pl: internet.
A beérkezett adatokat viszonylag hamar fel kell dolgozni, a segítség mértékét és formáját el kell dönteni. Sürgős ügyekben azonnali intézkedéseket kell foganatosítani. („kétszer ad ki gyorsan ad”)

Megfelelő információ tartalmú adatlapon kell az egyes eseteket nyilvántartani, mely összehasonlíthatóvá teszi a döntéseket.